ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN PILLAERDS INFORMATICA
Geregistreerd onder KVK 14044438
 
1. Alle aanbiedingen van Pillaerds Informatica zijn vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld. Orders, overeenkomsten en afspraken zijn voor Pillaerds Informatica eerst bindend, indien en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd. Leveringstijden zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien in prijscouranten, aanbiedingen of orderbevestigingen niet anders is vermeld, zijn de door Pillaerds Informatica opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en gelden deze voor levering af magazijn, met dien verstande dat orderkosten in rekening zullen worden gebracht voor orders beneden een nader vastgesteld bedrag volgens de ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij Pillaerds Informatica geldende regeling.
3. Betalingen dienen zonder enige korting of compensatie te geschieden uiterlijk veertien dagen na factuurdatum, tenzij Pillaerds Informatica anders bedingt. Indien de betalingen niet tijdig zijn ontvangen wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Pillaerds Informatica, onverminderd haar overige rechten, het recht de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede het recht aan de afnemer alle terzake van het incasso en de bewaring van haar rechten gemaakte kosten, waaronder begrepen haar kosten van advocaten in rekening te brengen.
4. De goederen zijn en reizen voor rekening van Pillaerds Informatica totdat zij in de feitelijke macht van de afnemer of een door deze ingeschakelde derde zijn overgegaan, ongeacht wat Pillaerds Informatica en de afnemer t.a.v. de kosten van vervoer en verzekering zijn overeengekomen. Indien het vervoer door of namens Pillaerds Informatica wordt verzorgd dienen transportschade of manco's door de afnemer onmiddellijk bij aankomst aan de vervoerder gemeld te worden met inachtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van Pillaerds Informatica of van de vervoerder. Indien de afnemer zich hieraan niet houdt komt het risico van transportschade en van vermissing voor rekening van de afnemer.
5. Reclames over eventueel verkeerde uitvoering van bestellingen of over ondeugdelijke levering moeten binnen acht dagen na ontvangst van de goederen worden ingediend.
6. Pillaerds Informatica garandeert dat de door haar geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Pillaerds Informatica geleverde goederen als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal Pillaerds
Informatica deze gebreken herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij Pillaerds Informatica geldende of bij ontstentenis daarvan gebruikelijke garantievoorwaarden; voor zover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit geldt de garantie gedurende drie maanden na aflevering. Voor goederen, die van derden zijn betrokken gelden de garantievoorwaarden van de leverancier. Tot enigerlei verdere verplichting zoals schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst zal Pillaerds Informatica nimmer gehouden zijn. Goederen of onderdelen daarvan, die ingevolge garantie of ingevolge een reparatie-opdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van Pillaerds Informatica. Pillaerds Informatica kan als voorwaarde voor het nakomen van haar garantieverplichtingen verlangen dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan haar of aan een door haar op te geven adres wordt toegezonden of dat een opdracht tot regelmatig onderhoud wordt gegeven. Bovengenoemde garantie geldt ook voor fouten in computerprogramma's.
7. Pillaerds Informatica garandeert dat de door haar geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten van derden. Indien niettemin door Pillaerds Informatica moet worden erkend of door de Nederlandse rechter in een rechtsgeding tegen Pillaerds Informatica in een niet of niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat een door Pillaerds Informatica geleverd goed wel inbreuk maakt op een Nederlands octrooirecht van een derde, zal Pillaerds Informatica te harer keuze na overleg met de afnemer het betrokken goed vervangen door een goed dat geen inbreuk maakt op het betrokken octrooi of een licentierecht verwerven dan wel het betrokken goed terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
8. In geval een order uitgevoerd moet worden naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens de afnemer verstrekt, garandeert de afnemer dat daardoor geen industriële of andere rechten van derden worden aangetast.
9. Indien Pillaerds Informatica een advies verstrekt, is zij aansprakelijk voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van een eventuele tekortkoming van dat advies, indien en voor zover de tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij normale vakkennis en oplettendheid vermeden had behoren te worden en wel tot ten hoogste het bedrag van de afzonderlijk voor het advies bedongen vergoeding. In andere gevallen en voor andere schade is Pillaerds Informatica niet aansprakelijk.
10. Behoudens in geval van opzet of grove schuld geldt dat indien door verwijtbaar toedoen of nalaten van Pillaerds Informatica of een van haar medewerkers aan afnemer schade wordt toegebracht, Pillaerds Informatica in geen geval gehouden zal zijn tot vergoeding van meer dan het laagste van ofwel de kosten van afnemer tot herstel van de schade, ofwel 5% van het bedrag dat afnemer exclusief BTW volgens deze overeenkomst aan Pillaerds Informatica verschuldigd is geworden, waarbij tevens geldt dat voor vergoeding niet in aanmerking komen: de kosten van reproductie of herstel van geheel of gedeeltelijk verloren gegane informatie.
11. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Pillaerds Informatica in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal Pillaerds Informatica niet aansprakelijk zijn. Afnemer vrijwaart Pillaerds Informatica te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
12. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleur enz. opgenomen in prijscouranten en circulaires gelden slechts bij benadering. Alle door Pillaerds Informatica verstrekte aanbiedingen, tekeningen, schema's, ontwerpen, materiaallijsten enz. alsmede de verstrekte computerprogramma's en de broncode daarvan blijven haar eigendom. Zij mogen zonder haar toestemming noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd anders dan voor interne back-up opslag bij de afnemer en zij mogen niet aan enige derde worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door de afnemer worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor zij door Pillaerds Informatica verstrekt zijn.
13. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Pillaerds Informatica zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving verkoopprijzen, rabatten en verkoopvoorwaarden te veranderen en zijn op de dag van levering geldende prijzen, rabatten en verkoopvoorwaarden van kracht. De afnemer heeft het recht om in geval van veranderingen van prijzen, rabatten en verkoopvoorwaarden - behalve indien deze te zijnen voordele strekken - reeds gegeven orders voor zover nog niet afgeleverd, te annuleren binnen acht dagen na bekendmaking van deze veranderingen. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd zal Pillaerds Informatica het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven orders door de afnemer.
14. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid
nakoming van de overeenkomst door Pillaerds Informatica niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting een jaar heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd. Bij gedeeltelijke nakoming door Pillaerds Informatica zal de afnemer een evenredig gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.
15. Mocht de afnemer een van zijn verplichtingen jegens Pillaerds Informatica niet nakomen, hetzij surseance van betaling aanvragen, hetzij geraken in staat van faillissement, dan heeft Pillaerds Informatica het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is alle met de betrokken afnemer gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten,
16. Afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden en/of van voorwaarden in prijscouranten, catalogi, circulaires e.d. van Pillaerds Informatica zijn uitsluitend van kracht, indien deze door Pillaerds Informatica schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele inkoopvoorwaarden van afnemer gelden slechts in zoverre deze in overeenstemming zijn met deze Algemene Leveringsvoorwaarden